КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ В
ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЪГА“- гр. ПАЗАРДЖИК

                 КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ В ДГ „ДЪГА“

    1. Кандидатите подават заявление по образец, съгласно чл. 12 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Пазарджик.
    2. Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, което носи отговорност за коректността на подадената информация.
    3. Към заявлението се прилагат:
     - Копие от акта за раждане на детето;
     - Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива;
     - Копие на лична карта на двамата родители, удостоверяващо постоянен адрес на родителите;Копие от акта за раждане на детето;
     - Удостоверение от ЕСГРАО на настоящ адрес;
     - Официален документ от работодател, удостоверяващ трудовия статус на двамата родители, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, № на трудовия договор на родителя;
     - За отпуск по майчинство- служебна бележка, че родителят е в отпуск по майчинство;
     - Копие на първа страница от Годишна данъчна декларация и копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица;
     - Документ от фонд „Земеделие” за земеделски производители;
     - Документ от висшето учебно заведение, в което учи родителят, удостоверяващ, че лицето се обучава там и не е прекъснало обучението си;
     - Решение на ТЕЛК при необходимост;
     - Смъртен акт при необходимост;
     - Удостоверение за семейно положение при необходимост;
     - Служебна бележка от образователната институция, че кандидатстващият родител работи в системата на образованието;
     - Съдебно решение при кандидатстване на деца с родител с отнети родителски права;
     - Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане” при деца от приемни семейства.
    Забележка: При подаване на документите се носят и оригиналите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина се прилагат техни копия.
    Родители, които са подали заявление за кандидатстване за прием в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.
    4. Документите за кандидатстване за прием се подават при Директора на детската градина.
    5. Срокът за подаване на заявление за прием на децата за първа възрастова група е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година.
    Забележка: Неподадени в срок заявления могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места.
    6. При приема на деца в първа възрастова група класирането се извършва по следните критерии:
     - Деца със специални образователни потребности- 4 точки;
     - Деца, чиито брат(сестра) посещава същата детска градина- 2 точки;
     - Деца кръгли сираци- 6 точки;
     - Деца полусираци- 5 точки;
     - Деца с увреждания над 50 % и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл. 21, т. 7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16-годишна възраст- 5 точки;
     - Трето и следващо дете на многодетни родители(доказано с представени копия от актовете за раждане на всички деца)- 2 точки;
     - Деца - близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н.- 3 точки;
     - Деца от приемни семейства, по чл. 26 от Закона за закрила на детето- 1 точка;
     - Деца, на които един от родителите е с инвалидност над 50 %(доказано с представено копие от решение на ТЕЛК)- 2 точки;
     - Деца на двама работещи родители- 2 точки;
     - Деца с един работещ родител- 1 точка;
     - Деца от семейства, в които един от родителите е редовен студент- 1 точка;
     - Деца от семейства, в които един от родителите работи в системата на образованието- 1 точка;
     - Постоянен адрес в близост до детската градина- 3 точки;
     - Настоящ адрес в районна близост до детската градина- 1 точка.
    Класирането се извършва, както следва:
     - Съгласно постъпилите заявления за прием в детска градина, на база общ сбор от точки, посочени по-горе.
     - В случаите, когато кандидатстващите деца са с равен сбор от точки, то те се приемат по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием.
     - Децата от първа възрастова група могат да се класират и запишат в група с по-голяма възраст на децата, при наличие на свободни места и липса на подадени заявления за прием на деца от съответната възрастова група.
     - Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 31 май.
    Забележка: Децата на родители/настойници, които не са представили удостоверяващи документи по точка 6, се приемат в детската градина по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием при наличие на свободни места.
    7. Условия и ред на записване на приети деца за първа възрастова група:
     - От 01 до 05 юни родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в детската градина.
     - При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца при спазване на посочените критерии в точка 6.

    Задължителни медицински документи при тръгване на детето на детска градина:
    1. Здравно-профилактична карта на детето,попълнена от личния лекар.
    2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ (микробиологично и паразитологично).
    3. Изследване кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.
    4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба №15/2005 г. за имунизациите в Република България.
    5.Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадени не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.

    Отписване на деца от детската градина
   - По желание на родителите.
   - В случай, че при отсъствие на детето повече от 30 работни дни, родителите не представят необходимите медицински документи за това, то отпада от списъка на групата и мястото му се заема от следващото чакащо, от резервния списък дете.
    - В случай на неплатена месечна такса до 20-то число на месеца директорът или упълномощено от него лице, изпраща на родителя уведомително писмо, с което му съобщава, че при незаплащане на дължимата сума до 1-во число на следващия месец, детето отпада от списъчния състав на ДЗ.
   Срокът за отсъствие на детето от ДГ не може да бъде по-голям от 2 месеца за една календарна година, без уважителна причина.

    Условия за отсъствия на децата
   - По семейни причини/предварително пусната молба при учителките на групата/като отразяват времето за което ще отсъства детето.
   - При заболяване/родителите в двудневен срок уведомяват учителките/, след което представят мед.бележка от лекуващия лекар.
   - При отсъствие на детето повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца- еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Н-а№5 от 2006 г. за диагностика, профилактика и контрол.
   - При отсъствие на детето от ДГ за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.