Детска градина "Дъга"

    На 13.03.1983г. в центъра на град Пазарджик отваря врати детска градина. Тя носи името на квартала, в който е построена - ЦДГ кв. 385.
    Своето първо име „Вела Благоева” детската градина получава на 01.06.1985г. на специално тържество, организирано от Елена Лагадинова - председател на движението на българските жени.
    На 11.06.1993г. по случай десет годишния юбилей, детската градина получава името „Дъга”.
    Детска градина „Дъга” е създадена със статут на общинско детско заведение. Нейната дейност се регламентира от Закона за предучилищно и училищно образованието, а специфичните й дейности – от съответните ДОС. В детската градина се обучават и възпитават 240 деца, разпределени в осем възрастови групи. От 2009 г. Директор на детската градина е г-жа Татяна Атанасова.
    През изминалите години детската градина се е утвърдила с голям обществен авторитет. Тя е създадена и се опазва благодарение на високия професионализъм и всеотдайност на учители и служители, работещи в нея.Централната сграда разполага с шест градински групи, голям и красив двор.
    През м.февруари 2014г. отваря врати и филиал „Явор” към ДГ”Дъга”, нова сграда с две градински групи , построена по европейски проект:“ Община Пазарджик-приятел на децата“.
    Сградата е построена по типов проект - характеризира се с раздвиженост, функционалност и простор. Разполага с модерно оборудван физкултурен салон и обширен двор. Всяка една от двете групи включва в разпределението си занималня, спалня, сервизни помещения, фоайе с гардероби за децата, офис.
    Управлението на детската градина се характеризира със своята специфичност.
Управленските функции се осъществяват в посока на:
     - Доближаване на работата и резултатите от нея до изискванията и очакванията на родителите;
     - Непрекъснато подобряване качеството на възпитателно-образователния процес с цел оптимизирането му и максимално постигане на ДОС;
     - Повишаване конкурентноспособността на детското заведение чрез иновации в методи, форми и начин на работа;
В детската градина работят високо образовани и квалифицирани учители и служители. Педагогическият персонал е 18 човека /включително директор и учител по музика/.
Непедагогическият персонал е - 16 човека- включва: помощник-възпитатели, счетоводител, домакин, ЗАС, общ работник,огняри,готвач и помощник-готвач/.
В детската градина е учреденото Училищно настоятелство в подкрепа за осъществяването на по-добър и качествен учебно-възпитателен процес.

   От 2003г. детската градина си сътрудничи с Образователен център „Академика” и допълнителните педагогически услуги се водят от специалисти-педагози по различни дейности - английски език, компютърни умения, народни танци и спортни танци.
   Винаги сме работили бързо и адекватно на променящите се икономически условия и на демократизиращото се общество. За това и през последните години, колегията работи по такива актуални проблеми като: гражданско и правно образование, екологично възпитание, икономическо възпитание безопасно движение и поведение на улицата, чуждо езиково обучение. Приоритет в ежедневната работа на педагозите са темите свързани с културните и национални ценности, защото сме убедени, че трябва да изграждаме детската личност преди всичко като българи, ценящи своите традиции, празници и обичаи. От тази учебна година детската градина работи по иновативна програмна система „Път към познанието”, която е част от Стратегията за развитието на детската градина за периода 2016-2020 г.