Открита практика на тема: „Лазаровден и Цветница“ /пресъздаване на народни традиции и обичаи/ III група – ДГ „Дъга“


    ОН „ Околен свят” Ядро : „Културни и национални ценности”

    Цели 1. Реализиране на проекти и изяви в ежедневна и празнична среда при съпричастност и коопериране.
    2. Приобщаване към културни еталони при разпознаване на общочовешки ценности.
    3. Иновативна програма - месец март – възпитаване на положително емоционално отношение към народните празници.
     Задачи:
     1. Зачитане и утвърждаване на българските традиции и обичаи.
     2. Възпитаване на любов към родния фолклор.
     3. Проява на емоционално и познавателно отношение към народното творчество.
     4. Възпитаване на художествен и естетически вкус.
     5. Стимулиране на приятни преживявания.
     Методи на педагогическо взаимодействие: нагледни; словесни; интерактивни.
     Дидактически средства и материали: Носии, кошнички, венчета, цветя.
     Интегративни връзки:
    1. Разглеждане на изложби от народни носии, халища, съдове, предмети от бита на българите.
     2. Слушане на народни песни, разкази, предания свързани с празниците.
     3. Презентации по темата.

     Открита практика на тема „Обичам България”- Състезание между IVА и IVБ групи на ДГ „Дъга”