Открита практика на тема „Обичам България”- Състезание между IVА и IVБ групи на ДГ „Дъга”


    Цели: 1. По иновативна програмна система „ Път към познанието”- Систематизиране на детските представи за национална принадлежност.
    2. По мини – проект „ Прегърни България” - Обобщаване на представите за Родина, нейните символи, национални герои и народни празници.
    3. Възпитаване на чувство на гордост и родолюбие.
     Задачи: 1. Актуализиране и обогатяване знания, умения и отношения на децата за роден край и родина.
     2. Обогатяване знанията на децата за национални герои и национални празници и необходимостта от празнуването и зачитането им.
     3. Затвърдяване и разширяване представите на децата за национална принадлежност и отношение на емпатия / съпричастност/ и толерантност към различните от него.
     Методи: беседа, разказ, наблюдение
     Средства: текстови , илюстративни и музикални материали по темата; национално знаме, герб, химн; енциклопедии; филми; снимки на национални герои и природни обекти.
     Методи на педагогическо взаимодействие: нагледни; словесни; интерактивни. Интегративни връзки: ОН „ БЕЛ”; ОН „ Музика”ОН „ ИИ”
     Предварителна подготовка:
    1. Запознаване с информация по темата, подбиране на подходяща музика, избор на подходящо облекло.
     2. Изработване на презентация.

     Открита практика на тема „Обичам България”- Състезание между IVА и IVБ групи на ДГ „Дъга”