Документи

...
 

Отчет за изпълнение на бюджета 

етичен кодекс на работещите с деца

програмна система

стратегия

План за действие по БДП за 2021 година


Финансов план – Статегия

Стратегия за развитието на Детска градина Дъга

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ДИАГНОСТИКА НА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ДГ „ДЪГА” гр. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

Гoдишен Комплексен План на Детска Градина ДЪГА

Финансов план – Стратегия

Стратегия зa развитието на ДГ ”Дъга” 2016–2020г.

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Отчет за изпълнение на Бюджета на детската градина ”Дъга” за 2019г.

НАШИ ПАРТНЬОРИ

Информация – социални дейности

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ЗЛОНАМЕРЕНО АНОНИМНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ

Етичен кодекс на работещите с деца

ДОКЛАД-АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ДЪГА” – гр. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 20182019 г.

 

Бюджет на детската градина за 2019 г. ДГ ”Дъга”

Бюджет на детската градина за 2022г.