От 01.07.2023 г. ДГ „Дъга“ работи по Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“, Дейност 2 „Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал“ и Дейност 3 „Интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ на проект BG5M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

май 28, 2024

Работа на детската градина по проект BG5M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

От 01.07.2023 г. ДГ „Дъга“ работи по Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“, Дейност 2 „Предоставяне на обща и/или допълнителна […]
март 5, 2021

За поредна година децата от ДГ „Дъга“ заедно с техните родители изработиха пъстроцветни мартенички, една част от които дариха на МБАЛ – гр. Пазарджик, а друга- […]