За нас

 
 

На 13.03.1983г. в центъра на град Пазарджик отваря врати детска градина. Тя носи името на квартала, в който е построена - ЦДГ кв. 385.

Своето първо име „Вела Благоева” детската градина получава на 01.06.1985г. на специално тържество, организирано от Елена Лагадинова - председател на движението на българските жени.

На 11.06.1993г. по случай десет годишния юбилей, детската градина получава името „Дъга”. От 2009 г. Директор на детската градина е г-жа Татяна Атанасова.

Детска градина „Дъга” е създадена със статут на общинско детско заведение. Нейната дейност се регламентира от Закона за предучилищно и училищно образованието, а специфичните й дейности – от съответните ДОС.

През м. февруари 2014 г. отваря врати и филиал „Явор” към ДГ ”Дъга”, нова сграда с две градински групи, построена по европейски проект:“ Община Пазарджик-приятел на децата“.
Сградата е построена по типов проект - характеризира се с раздвиженост, функционалност и простор. Разполага с модерно оборудван физкултурен салон и обширен двор. Всяка една от двете групи включва в разпределението си занималня, спалня, сервизни помещения, фоайе с гардероби за децата, офис.
От началото на м. март 2020 г. след решение на Общински съвет –гр. Пазарджик към детската градина е присъединена детска градина „Мир“- с. Синитово.
В детската градина се обучават и възпитават 281 деца, разпределени в девет групи- шест групи в централен корпус, две изнесени групи на ул. "Л. Боянов" №7 и една изнесена група "Мир"- с. Синитово.
През изминалите години детската градина се е утвърдила с голям обществен авторитет. Тя е създадена и се опазва благодарение на високия професионализъм и всеотдайност на учители и служители, работещи в нея.Централната сграда разполага с шест градински групи, голям и красив двор.
Управлението на детската градина се характеризира със своята специфичност.

Управленските функции се осъществяват в посока на:
- Доближаване на работата и резултатите от нея до изискванията и очакванията на родителите;
- Непрекъснато подобряване качеството на възпитателно-образователния процес с цел оптимизирането му и максимално постигане на ДОС;
- Повишаване конкурентноспособността на детското заведение чрез иновации в методи, форми и начин на работа;

В детската градина работят високо образовани и квалифицирани учители и служители. Педагогическият персонал е 20 човека /включително директор и учител по музика/.
Непедагогическият персонал е 19 човека- включва: помощник-възпитатели, счетоводител, домакин, ЗАС, общ работник,огняри,готвач и помощник-готвач/. В детската градина е учреденото Училищно настоятелство в подкрепа за осъществяването на по-добър и качествен учебно-възпитателен процес.
Допълнителните педагогически услуги се водят от специалисти-педагози по различни дейности - английски език, народни танци и футбол. Винаги сме работили бързо и адекватно на променящите се икономически условия и на демократизиращото се общество. За това и през последните години, колегията работи по такива актуални проблеми като: гражданско и правно образование, екологично възпитание, икономическо възпитание безопасно движение и поведение на улицата, чуждо езиково обучение. Приоритет в ежедневната работа на педагозите са темите свързани с културните и национални ценности, защото сме убедени, че трябва да изграждаме детската личност преди всичко като българи, ценящи своите традиции, празници и обичаи. Детската градина работи по иновативна програмна система „Пътуване към познанието чрез изкуствата“, която е част от Стратегията за развитието на детската градина за периода 2020-2024 г.